TẤT TẦN TẬT VỀ HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN “PHÂY BÚC”

TẤT TẦN TẬT VỀ HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN “PHÂY BÚC”

I. MỤC ĐÍCH HIỂU HÀNH VI LÀM CHI?
Mình đã nói rất nhiều về câu chuyện hiểu khách hàng, hiểu sản phẩm hay bất kỳ làm một cái gì đó. Chúng ta cũng phải hiểu rõ bản chất vấn đề, thì may ra chúng ta mới có kết quả tốt được.